20080227

Xiao XunXiao Xun
Birthdate: February 27th, 1989
Height: 163cm
Blood Type: O
A member of
黑澀會美眉
(Hei Se Hui Mei Mei)