20080705

Yamada YuYamada Yu
Birthdate: July 5th, 1984
Height: 169cm
Blood type: O

Xiao Yu小煜
Xiao Yu
Birthdate: July 5th, 1985
Height: 172cm
Blood type: AB
Group: Lollipop